Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Szkoła Podstawowa Nr 34

im. Józefa Malewskiego

w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

epuap

Programy-Projekty-Akcje

Cyfrowa szóstka – wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów poprzez doposażenie szkół na terenie Gminy Olsztyn
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 9: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
Działanie 9.3.: Infrastruktura edukacyjna
Poddziałanie 9.3.4. Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej
Wartość projektu: 1 293 185,00 zł
Dofinansowanie: 1 066 201,58 (82,99%)

Celem projektu jest polepszenie warunków edukacji ogólnokształcącej wspierającej umiejętności kluczowe uczniów.

Podniesienie jakości bazy edukacyjnej szkolnictwa ogólnokształcącego osiągnie się poprzez:
– podniesienie jakości i poziomu kształcenia oraz wyników egzaminów końcowych i maturalnych;
– dostosowanie infrastruktury edukacyjnej szkół do potrzeb realizacji podstawy programowej metodami innowacyjnymi zgodnie ze współczesnymi możliwościami i standardami (realizowanie zajęć metodami aktywnymi, eksperymentalnymi, kreatywnymi), w zakresie nauki języka obcego, informatyki, przedmiotów ścisłych, nauk społeczno-przyrodniczych oraz rozszerzenia oferty edukacyjnej szkół, w szczególności w zakresie zajęć pozalekcyjnych;
– poprawa dostępności wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej dla uczniów innych szkół podległych Wnioskodawcy (na podstawie zawartych umów) oraz dla uczniów szczególnie uzdolnionych;
– zainteresowanie uczniów zdobywaniem wiedzy, rozwijanie kreatywnego myślenia i działania, dzięki nowym technologiom (wpływ na rozwój zdolności twórczych i kompetencji cyfrowych młodzieży), postrzeganie nauki jako procesu ciągłego.
– przeciwdziałanie marginalizacji szkolnictwa na terenach wiejskich i małych miast poprzez wyrównywanie dostępu do odpowiedniej jakości infrastruktury edukacyjnej, doinwestowanie infrastruktury edukacyjnej, placówek świadczących usługi dla młodzieży z terenów defaworyzowanych;
– rozwój umiejętności interpersonalnych (kreatywności, innowacyjności, umiejętność pracy zespołowej), które są fundamentem dalszego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności przez całe życie oraz sprawnego funkcjonowania na rynku pracy, samodzielności i aktywności zawodowej;
– dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb gospodarczych regionu, niezbędne doposażenie bazy edukacyjnej przyczyniającej się do podnoszenia kwalifikacji w szczególności w zakresie nauk ścisłych, IT, języków obcych w aspekcie zatrudnienia i przedsiębiorczości oraz tworzenia pomostowego kapitału społecznego;
– poszerzenie oferty edukacyjnej szkół, m.in. w zakresie zajęć pozalekcyjnych;
– poprawa jakości edukacji dzieci i młodzieży ze szczególnymi potrzebami będąca szansą na odnalezienie się na rynku pracy i samodzielność; Doposażenie lub utworzenie pracowni odpowiadających współczesnym standardom wpłynie także na poprawę warunków nauczania dzieci z różnymi deficytami;
– współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Projekt dotyczy zakupu wyposażenia i materiałów dydaktycznych na potrzeby olsztyńskich placówek, które umożliwi stworzenie nowoczesnych pracowni:
1) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego – pracownia nauk ścisłych i nauczania eksperymentalnego oraz pracowania ICT;
2) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu – pracowania informatyczna i pracowania językowa;
3) Szkoła Podstawowa nr 34 im. Józefa Malewskiego – pracowania informatyczna;
4) III LO im. Mikołaja Kopernika – dwie pracownie informatyczne;
5) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (IV Liceum Ogólnokształcące) – pracowania mobilna językowa oraz dwie pracownie informatyczne;
6) V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy –  pracownia terminalowa: językowo-edukacyjna oraz pracowania laboratorium przyszłości – studio telewizyjne.

Skip to content