Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Szkoła Podstawowa Nr 34

im. Józefa Malewskiego

w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

epuap

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w

Szkole Podstawowej nr 34 im. Józefa Malewskiego w Olsztynie

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 34 im. Józefa Malewskiego w Olsztynie, informuje, iż:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest:

 Szkoła Podstawowa nr 34 im. Józefa Malewskiego w Olsztynie ul. Herdera 3, 10-691 Olsztyn

89 541 29 62 sp34@sp34.olsztyn.eu

  1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 34 im. Józefa Malewskiego w Olsztynie możliwy jest pod numerem tel. 89 541 29 62 lub adresem email: iod@sp34.osztyn.eu

 

  1. Dane osobowe Pani/Pana oraz dane Państwa dzieci będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

 

  1. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania celów ustawowych i statutowych Szkoły Podstawowej nr 34 im. Józefa Malewskiego w Olsztynie oraz okresy określone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Olsztynie.

 

  1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

  1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

  1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

 

  1. Pani/Pana dane oraz dane Państwa dzieci nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Skip to content