Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Szkoła Podstawowa Nr 34

im. Józefa Malewskiego

w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

epuap

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej sp34.olsztyn.eu

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Józefa Malewskiego w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sp34.olsztyn.eu.

  • Data publikacji strony internetowej:
    2023-12-18.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
    2023-12-18.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • * zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia:
2023-12-18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji:
2023-12-18.

Skróty klawiaturowe

  • Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe.
  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
Jacek Kęsicki,

sp34@sp34.olsztyn.eu
. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu

89 541 29 62
. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły – bud A

Johanna Gottfrieda Herdera 3
10-691 Olsztyn

1. Do budynku “A” prowadzą dwie drogi : od ul. Wiecherta i ul. Herdera. Do wejścia głównego prowadzą schody wraz z podjazdem na schody dla wózków. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.

2. Kancelaria, gabinet Dyrektora szkoły i pomieszczenia administracyjne Szkoły znajdują się na parterze budynku. Z korytarza na parterze jest dostęp tylko do części sal lekcyjnych. Do pozostałych sal prowadzą schody. W budynku nie ma wind.

3. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych. W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

4. W budynku szkoły wystepują oznaczenia kontrastowe

5. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych. Przed budynkiem znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

6. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.

7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Budynek szkoły – bud B

Ernsta Wiecherta 14
10-691 Olsztyn

1. Do budynku “B” prowadzą dwie drogi : od ul. Wiecherta. Do wejścia głównego prowadzą schody . Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.

2. Kancelaria, gabinet Wicedyrektora szkoły i pomieszczenia administracyjne Szkoły znajdują się na parterze budynku. Z korytarza na parterze jest dostęp do wszystkich sal lekcyjnych. W budynku nie ma wind.

3. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych. W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

4. W budynku szkoły wystepują oznaczenia kontrastowe

5. Na terenie szkoły nie ma parkingu dla samochodów osobowych. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

6. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.

7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

Skip to content