Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Szkoła Podstawowa Nr 34

im. Józefa Malewskiego

w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

epuap

Nabór 2024/2025

Zasady przyjmowania dzieci do klasy I szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Zasady przyjmowania dzieci do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2024/2025 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.).

W 2024 roku przyjmowanie dzieci do klasy I szkoły podstawowej będzie przebiegało poprzez:

– zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej,

– udział w postępowaniu rekrutacyjnym kandydata, który mieszka poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeżeli ta szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025 może być przyjęte dziecko, które:

1) w roku 2024 kończy 7 lat (urodzone w 2017 r.);

2) w roku 2024 kończy 6 lat (urodzone w 2018 r.) i korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Przyjmowanie dzieci do szkół podstawowych do klasy I dokonuje się przez stronę internetową:

http://www.edukacja.olsztyn.eu na której zamieszczony zostanie szczegółowy informator o wszystkich szkołach podstawowych.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I tej szkoły – przyjmowani są z urzędu na podstawie „Zgłoszenia do szkoły podstawowej”.

UWAGA:

Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn określa Uchwała Nr V/53/19 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych z wyjątkiem specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Olsztyna, prowadzonych przez Gminę Olsztyn i inne organy, na okres od dnia 1 września 2019 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2019 r. poz. 1371)

Zgłoszenia do klasy I dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły oraz biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca rozpoczną się  4 marca 2024 r.  i  będą trwać  do  15 marca 2024 r.

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO:

  • otworzyć stronę internetową – http://edukacja.olsztyn.eu,
  • otworzyć i wypełnić zgłoszenie / wniosek,
  • wydrukować wypełnione zgłoszenie / wniosek i go podpisać,
  • zanieść zgłoszenie / wniosek wraz z załącznikami do wybranej szkoły podstawowej.

UWAGA:

„Zgłoszenie do szkoły podstawowej” po wypełnieniu musi być wydrukowane, podpisane przez oboje rodziców/prawnych opiekunów i złożone w szkole podstawowej obwodowej.

Rodzice / prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu będą mogli pobrać „Zgłoszenie” w szkole podstawowej, wypełnią je odręcznie i po podpisaniu złożą w szkole podstawowej obwodowej (informacje zawarte w zgłoszeniu wprowadzi do systemu informatycznego upoważniony pracownik szkoły).

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział kandydaci, którzy mieszkają poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeżeli ta szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Wówczas rodzice/prawni opiekunowie wypełniają „Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej” i zanoszą go wraz z załącznikami do wybranej szkoły podstawowej („pierwszego wyboru”).

UWAGA:

„Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej” po wypełnieniu musi być wydrukowany, podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów i złożony w wybranej szkole podstawowej.

We wniosku należy wpisać również szkołę podstawową obwodową.

Rodzice / prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu mogą pobrać „Wniosek” w dowolnej szkole podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn, wypełnią go odręcznie i po podpisaniu przez oboje rodziców / prawnych opiekunów złożą w wybranej szkole podstawowej (informacje zawarte we wniosku wprowadzi do systemu informatycznego upoważniony pracownik szkoły).

Do wniosku rodzice / prawni opiekunowie dołączą „Oświadczenia” potwierdzające spełnianie kryteriów.

UWAGA:

Wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

„Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Wnioski, zgodnie z kryteriami zawartymi w uchwale Nr XLII/784/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn dla kandydata, który mieszka poza obwodem danej szkoły podstawowej (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2017 r. poz. 5145), rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły do klasy I.

UWAGA:

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne „Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły”, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do szkoły do klasy I, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę przyjęcia oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

W przypadku braku miejsc w wybranej szkole podstawowej lub niespełnienia kryteriów rekrutacyjnych „Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej” zostanie przekazany do szkoły obwodowej.

Rekrutację dzieci do klasy I posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną na pierwszy etap edukacyjny lub czas nauki w szkole podstawowej z jednoznacznym wskazaniem na kształcenie specjalne w oddziale integracyjnym prowadzi Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im. Hansa Christiana Andersena w Olsztynie w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie (szczegółowe informacje podane będą na stronie internetowej tej Szkoły).

Rekrutację dzieci do klasy I oddziału mistrzostwa sportowego prowadzi Szkoła Podstawowa nr 23 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie (szczegółowe informacje podane będą na stronie internetowej tej Szkoły).

Harmonogram rekrutacji do klasy I określa Zarządzenie Nr 3 Prezydenta Olsztyna z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2024/2025.

WAŻNE DATY:

  • od 4 marca 2024 r. do 15 marca 2024 do godz. 15.00 – zgłaszanie przez rodziców dziecka do szkoły podstawowej zamieszkałego w obwodzie tej szkoły lub złożenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do szkoły podstawowej na wolne miejsca,
  • 22 marca 2024 r. o godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
  • od 25 marca 2024 r. do 27 marca 2024 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,
  • 28 marca 2024 r. o godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

UWAGA:

Przed przystąpieniem do korzystania z systemu „Elektroniczna rekrutacja” do szkoły podstawowej należy przygotować:

  • nr PESEL dziecka albo w przypadku cudzoziemca nr paszportu dziecka;
  • zeskanowane wszystkie niezbędne załączniki, w tym „Oświadczenia” – w przypadku korzystania z formy wyłącznie elektronicznej.
Skip to content